STÍŽNOST K RADĚ EVROPY www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com
Stížnost k Radě Evropy RADA EVROPY
EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA
Štrasburk, Francie
Jiří Hradec
08.04.2002
Má stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva vznikla nerespektováním práva na spravedlivý proces v České republice. Uvádím rozsudek vystavěný na lžích soudců Vrchního soudu v Praze, soudní spory zahájené v roce 1993 kvůli porušování autorských práv v ČR subjektem OSA | neproplácení užité hudby | právní chaos OSA | používání falzifikátů | lživé konstrukce člena výboru OSA Pavla Chrastiny | likvidaci autora | atd.
Evropský soud
25.04.2002
Evropský soud potvrzuje doručení mé stížnosti, mám písemně informovat o vývoji mé záležitosti a předložit nová rozhodnutí vnitrostátních orgánů.
Evropský soud
30.05.2002
Česká kancelář dopisem z 13.06.2002 sděluje, že tři soudci rozhodli 30.05.2002 o nepřijatelnosti mé stížnosti z důvodu nesplnění podmínek stanovených článkem 34 a 35 Úmluvy. Konkrétní důvod není uveden, mnou poskytnuté dokumenty prý "nezakládají zdání, že došlo k porušení práv a svobod zaručených Úmluvou". Dále kancelář píše, že nebude poskytovat další informace ani odpovídat na dopisy, není možné odvolání, spis bude za rok skartován. Rozhodnutí soudců mně zasláno nebylo.
   
Poznámky Šetření Evropským soudem bylo znemožněno v samém zárodku z blíže nespecifikovaného důvodu údajného nesplnění podmínek dvou článků Úmluvy, které se však mého případu netýkají.
Ač mé obsáhlé dokumenty v češtině odmítli zkoumat, nabyli tři cizinci obratem zdání, že nedošlo k porušení práv a svobod.
Znalec z Univerzity Karlovy Den před údajným rozhodnutím Soudu Rady Evropy o nepřijatelnosti mé stížnosti vypovídal v mém sporu proti OSA znalec z Univerzity Karlovy v níž má Rada Evropy své středisko. Znalec JUDr. Kordač je zaměstnancem Ministerstva kultury ČR, oddělení, které dalo OSE licenci, jeho nadřízenou byla nynější ředitelka OSA. Kordač je expertem na právní vztahy k cizině, šéf jeho odd. na UK je veden jako agent StB.
   
 
Štrasburský výbor - občanské sdružení, které v ČR vzniklo koncem roku 2003. Jeho zakladatelé ve Štrasburku osobně nahlédli do spisů stížností, kterými se Soud odmítl zaobírat a zjistili závažné skutečnosti. Nenašli zde překlady z češtiny ani rozsudky soudců, kteří o tom asi vůbec nevědí. Navíc tvrzení českých úředníků o nemožnosti odvolání, či o skartaci po uplynutí jednoho roku nejsou pravdivá. Česká kancelář jediným česky psaným dopisem (podepisuje ho p. Early, který neumí česky) rozhoduje za Soud, odrazuje stěžovatele od dalších kroků, zlepšuje obraz ČR ve světě a ničí naděje ve spravedlnost v EU.

19.12.05 - snaha o legalizaci podvodů ve Štrasburku (msg)
24.10.05 - Neviditelný pes: EVROPA: Počátek konce štrasburského soudu?
(http://www.neviditelnypes.cz/clanky/2005/10/46626_0_0_0.html)
Novinky Štrasburského výboru - http://www.strasbourg.cz/novinky.htm
27.01.05 - Štrasburský výbor jednal v Radě Evropy - tisková zpráva.rtf
27.08.04 - Stížnosti proti ČR u Evropského soudu končí v koši | Nezávislost Evropského soudu a la Czech manýr | Výhradně pravdivě - Pane Wildhabere, nejsem lhář (Jan Roub)
Český rozhlas 6 o podvodech čs. pracovníků u Evr. soudu pro lidská práva:
30.07.04 - 3. díl zvuk mp3 zvuk mp3 | část 1 | část 2 | část 3 | (vždy 1-1,2MB)
16.07.04 - 2. díl zvuk mp3 zvuk mp3 | část 1 | část 2 | část 3 | (vždy 0,9-1,3MB)
02.07.04 - 1. díl zvuk mp3 zvuk mp3 | část 1 | část 2 | část 3 | (vždy 1-1,5MB)
Pořad Česká justice (pátek 21:10) připravuje Iva Jonášová
(www.rozhlas.cz/cro6, e-mail: cro6@rozhlas.cz, téma viz. též www.ejustice.cz)
26.06.04 - Zločinci ve Strasburgu.msg (Bohemia Vaněk) | aktuální přílohy.msg
24.06.04 - Podvody u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku - Radek Houf
23.06.04 - Tisková zpráva.rtf | Press release.rtf | Štrasburský výbor 21.06.2004 v Radě Evropy referoval o porušování lidských práv v České republice
16.06.04 - Štrasburský výbor má nové web stránky www.strasbourg.cz
11.04.04 - Štrasburský výbor (www.strasbourg-committee.org) se odmlčel, téma je i na adrese Štrasburské virtuality - www.sv.cz
12.03.04 - zvuk mp3 zvukový záznam tiskové konference - www.sv.cz, sekce Download
10.03.04 - Pozvání na tiskovou konferenci 12.03.2004.msg
05.03.04 - zvuk mp3 Radiožurnál.mp3 (zvuk 770kB)
04.03.04 - Tisková zpráva Štrasburského výboru.msg (mail 460kB)
02.03.04 - Tisková zpráva ke schůzce 5.3.2004: Schůzka s komisařem Rady Evropy.rtf, Meeting with the commissioner of the Council of Europe.rtf
16.02.04 - Tisková zpráva.rtf
26.11.03 - Tisková zpráva.rtf
  StBSouvisející:
Eva Hubálková - česká pracovnice ve Štrasburku, StB, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Jan Kříž
Šéf Ústavu práva autorského Právnické fakulty Univerzity Karlovy Prof. Doc. JUDr. Jan Kříž, CSc. je veden jako agent StB
 
  Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních lidských svobod, 209/92 Sb.
Evropský soud údajně rozhodl na základě článku 28 Úmluvy o nepřijatelnosti mé stížnosti a to z důvodu nesplnění podmínek stanovených článkem 34 a 35 Úmluvy. Uvádím znění těchto článků (slovo "zdání" jsem nenalezl):
Článek 28 Prohlášení výboru o nepřijatelnosti.
Výbor může jednomyslně prohlásit za nepřijatelnou nebo vyškrtnout ze svého seznamu případů individuální stížnost podanou podle článku 34, pokud takové rozhodnutí může být učiněno bez dalšího přezkoumání. Toto rozhodnutí je konečné.
Článek 34 Individuální stížnosti.
Soud může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny jednotlivců považujících se za oběti v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a Protokoly k ní jednou z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.
Článek 35 Podmínky přijatelnosti.
1. Soud se může věcí zabývat až po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí.
2. Soud se nebude zabývat žádnou individuální předloženou podle článku 34, která je a) anonymní, nebo b) v podstatě stejná jako stížnost již předtím projednávaná Soudem anebo již předložená jinému mezinárodnímu vyšetřovacímu nebo smírčímu orgánu a pokud neobsahuje žádné nové důležité skutečnosti.
3. Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální stížnost předloženou podle článku 34, kterou pokládá za neslučitelnou s ustanoveními Úmluvy nebo Protokolů k ní, zjevně nepodloženou nebo za zneužívající právo podat stížnost.
4. Soud zamítne každou stížnost, kterou považuje za nepřijatelnou podle tohoto článku. Může tak učinit v kterémkoliv stadiu řízení.

Související téma:
| znalec z Univerzity Karlovy | nový ředitel OSA | o co jde OSE? |
| neproplácení hudby | právní chaos OSA | lži, pomluvy, falzifikáty | přehled událostí |

WEB:
| Štrasburský výbor | Štrasburské virtuality | Bohemia - Jiří Vaněk |
| Rada Evropy, Francie | Rada Evropy - česky |
| Univerzita Karlova, ČR, středisko Rady Evropy |

Stručný překlad o skutečné činnosti OSA (není součástí mé stížnosti).
AUTORSKÁ PRÁVA v ČR jsou předmětem zločinných praktik organizace na ochranu autorů. AUTORSKÁ PRÁVA v ČR jsou předmětem zločinných praktik organizace na ochranu autorů.
Copyright in the Czech Republic is subject to an organisation for the protection of artists which engages in criminal practices. Copyright in the Czech Republic is subject to an organisation for the protection of artists which engages in criminal practices.
Die URHEBERRECHTE in der Tschechischen Republik bilden den Gegenstand der verbrecherischen Praktiken der Autorenschutzorganisation. Die URHEBERRECHTE in der Tschechischen Republik bilden den Gegenstand der verbrecherischen Praktiken der Autorenschutzorganisation.
LES DROITS D'AUTEUR, en République tcheque, sont l'objet de pratiques criminelles de l'organisation de protection des auteurs. LES DROITS D'AUTEUR, en République tcheque, sont l'objet de pratiques criminelles de l'organisation de protection des auteurs.
DIRITTI D´AUTORE in Repubblica Ceca sono l´oggetto di pratiche crimanali dell´associazione per la protezione degli autori. DIRITTI D´AUTORE in Repubblica Ceca sono l´oggetto di pratiche crimanali dell´associazione per la protezione degli autori.


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com