Městský soud v Praze
ke zn. 31C 2/97

Věc:     vyjádření žalobce k podání žalovaného.

           Dne 26.8.1998 jsem obdržel kopii podání P. Chrastiny ze dne 4.8.1998 nazvané „VYJÁDŘENÍ K OBSAHU ČLÁNKU KAUZA HRADEC - SLOVO NA VYSVĚTLENOU“. Na údajná „nová fakta“ P. Chrastiny reaguji původními fakty, mystifikace protistrany uvádím na pravou míru.

           Článek, který je předmětem mé žaloby proti P. Chrastinovi má název „PŘÍPAD HRADEC - SLOVO NA VYSVĚTLENOU“, slovo kauza uvádí P. Chrastina nyní zřejmě omylem.
           Protože žalovaným uváděný dosavadní systém ochrany autorských práv je nefunkční, podal jsem v roce 1993 proti OSA (dodnes nepřečtenou) žalobu. Po soudním stání v roce 1995 vznikl pořad ČT Nadoraz pozastavující se nad neprofesionalitou a právním chaosem OSA. Přes zbožné přání protistrany není údajné načasovaní událostí v mé moci. Nejsem zaměstnancem soudu ani ČT. Nemám s ČT vazby jako okolí žalovaného - sám P. Chrastina byl v ČT zaměstnán 11 let, Petr Janda (předseda výboru OSA, který v pořadu Nadoraz tvrdil, že nemá podpisové právo, v době údajné právní neexistence OSA si pořídil jedno z nejlépe vybavených nahrávacích studií na světě) byl v ČT dle svých slov pečený, vařený. M. Ducháč (předseda dozorčí rady OSA a legislativní komise OSA) pracuje v ČT desítky let, podílí se na pořadech s představiteli OSA, atd.
           K tématu komunikace s vedením OSA uvádím, že tato je obtížná. Dne 8.3.1993 jsem byl při osobní návštěvě Komise pro tvorbu (předseda L. Andršt) vyzván, abych se vyjadřoval písemně. Na mé dopisy však adresáti neodpovídají.

           K bodům přílohy dopisu P. Chrastiny ze dne 4.8.1998 uvádím:
           1) Protistrana rozšířila irelevantně spis o pokus výboru OSA vyloučit mne na valném shromáždění dne 15.6.1996 z řad členů OSA. Za správnost výpisu z mg. záznamu odpovědný JUDr. Slanina zamlčel důležité okolnosti. Na dotaz z pléna, proč nemá pan Hradec možnost na schůzi vystoupit, oznámil přítomným P. Janda, předseda výboru OSA, který schůzi řídil: pan Hradec nemá možnost proto, protože mu bylo pozastaveno členství a nemá možnost vstupu do této místnosti“. V následné ostré diskusi bylo jednání OSA označeno autory za skandální. Před vlastním hlasováním uvedl P. Janda: Pan Jiří Hradec má nejvíce užití v oblasti Teletextu. Ač se to zdá naprosto neuvěřitelné, některé playlisty a není jich málo, které přišly do OSA z České televize, jsou vyplňovány a podepsány jeho rukou. Nemusím asi ani zdůrazňovat, že většina hudby je právě jeho.“... „my jich máme takovejdle stoh“... „já jsem sám to viděl teprve převčírem a já jsem byl ohromenej a měl jsem pořád pocit, že si to ředitel vymejšlí, musím to říct až takhle, jo.“ Na upozornění z pléna, že to jsou falzifikáty, ani na mé dopisy P. Janda, či výbor OSA nereagovali. Důkaz, magnetofonový záznam z předmětné schůze OSA, na žádost soudu předložím.
           2) Téma k objasnění paralelní činnosti několika subjektů OSA. Dokumenty, dané mnou do spisu dne 27.8.1998 jako reakce na podání protistrany, potvrzují opodstatněnost obav z právního chaosu OSA, který však není předmětem tohoto sporu.
           3) Tvrzení P. Chrastiny o definitivním uzavření právního nástupnictví OSA, ani článek JUDr. Slaniny v ročence OSA není předmětem mé žaloby proti P. Chrastinovi.
           4) V roce 1996 jednal subjekt OSA IČO 023531, vymazaný v roce 1992 - důkaz pro bod č.2.          
           5) Novinový článek bez komentáře.
           6) Režijní srážka OSA (nyní až 50%) se dle výpovědi JUDr. Slaniny nemusela před rokem 1996 řídit vyhláškou MK ČR ze dne 22. května 1991 č. 241/1991 Sb. (nejvýše 10%, když OSA měl režii až 25%). Téma ani žádost OSA IČO 63839997 o opravu není předmětem mé žaloby proti P. Chrastinovi.

K dalším skutečnostem uvádím:
           Z obsahu spisu vyplývá, že žádosti soudu o zaslání seznamu fyzických a právnických osob, kterým byl OSA distribuován Zpravodaj OSA č.17 z května 1996, JUDr. Slanina nevyšel vstříc.
           P. Chrastina usiloval o uvedení mých honorářů ač ví, že tím nevznikne obraz o četnosti užití mé hudby, protože stovky pořadů ročně ve vyúčtováních OSA chybějí (viz. příloha), hodnota 1 min. ve vyúčtování TV se výrazně změnila (ČT rok 1992 cca 23,-Kč, rok 1997 až 230,-Kč), na OSA dochází k záměně šedesátkové a desítkové soustavy, jak doložil žalovaný svým podáním ze dne 26.2.1997, apod.
           P. Chrastina se zaštiťuje údaji JUDr. Slaniny, které jsou nepravdivé a účelově zmanipulované. ČT nezačala vysílat Teletext během roku 1994, ale 1. října 1993; hlášení neobdržel OSA s jiným zpožděním než u ostatních pořadů; blokace mého účtu nebyla kvůli Teletextu, ale kvůli zahájení soudního sporu; neprovedl ji výbor OSA, ale JUDr. Slanina; pět měsíců zadržovaný honorář jsem neobdržel počátkem roku, ale 1.3.1996; atd. Na Teletext jsem neměl žádné požadavky a nebyl obsahem mých žalob. K tématu Teletext a blokace mého účtu poskytuji v příloze mé vyjádření ze dne 4.9.1996 ke sporu o úroky ze zadržované částky, vedenému u MS pod zn. 32C 26/96.
           Z výslechů bývalého a současného předsedy výboru OSA vyplývá, že vysvětlení nepravdivých informací šířených z OSA výbor velmi obtěžuje. Nic nevysvětlují, na nic si nevzpomínají, svá tvrzení opírají o domněnky a ubezpečují se o oprávněnosti svého jednání. Na mé dopisy neodpovídají.
           V činnosti OSA došlo k závažným právním, profesním a morálním pochybením. Za tento stav zodpovídal jako člen výboru OSA a člen legislativní komise OSA i P. Chrastina, který vydává snahu o nápravu za porušování smlouvy s OSA.
           Představitelé OSA dělali mediální kampaň, jak dokládají novinové články, jejich vystoupení v radiu, apod. Pro množství mých údajných mediálních aktivit a známostí P. Chrastina nepředložil důkazy.
           P. Chrastina vědomě používá zfalšované dokumenty s mým jménem. Na mé neustálé žádosti o vysvětlení a prošetření OSA ani P. Chrastina nereagují.
           Nikdy nebyla vyvrácena má slova z pořadu Nadoraz, nikdy nebyly doloženy smyšlenky OSA o Teletextu. Výbor OSA IČO 47114312 napsal dne 20.2.1996 dopis zastupovaným jako reakci na pořad ČT Nadoraz. Dne 4.3.1996 jsem požádal autory dopisu, aby v případě, že nepředloží důkazy pro svá lživá tvrzení, odstoupili. Odpověď jsem dosud neobdržel (obě listiny byly dány do spisu krátkou cestou dne 27.8.1998). Vzhledem k dopisu OSA v únoru 1996 se článek P. Chrastiny z května 1996 jeví jako jeho samostatná aktivita.
           K manipulování s povědomím o mé osobě P. Chrastina používá smyšlené premisy s následným opovržením nad mými činy, které se však nikdy nestaly. Přes důkazní nouzi považuje své jednání za správné, bez pocitu viny setrvává v agresivních, lživých, fakty nepodložených opakovaných výpadech proti mně, jak dokládá svým novým podáním ze dne 4.8.1998. Nejedná se o emocionální projevy, či novinářskou licenci, ale o vykalkulovanou likvidaci autora představitelem jeho ochranného svazu. Na existenci spravedlnosti jej může upozornit pouze hmotné zainteresování.
           Vzhledem k tomu, že žalovaný užívá v článku o mně výrazy organizovaný zločin, smrtelně vážně, apod., vyjadřuji opakovaně obavu o svůj život. A to tím spíš, že se žalovaný pohybuje v prostředí, kde nelze vyloučit možné zneužití postavení, prospěchářství, obohacování se na úkor jiných, kumulování funkcí, propojení na další subjekty, porušování povinností při správě cizího majetku, používání zfalšovaných listin, neprůhledné hospodaření se stamiliony Kč, udržování právního chaosu, obelhávání úřadů a veřejnosti.

           Na znění petitu trvám.

                                S pozdravem

V Praze dne 9.9.1998                                                                      Jiří Hradec

Příloha:
Podání ke sporu MS 32C 26/96 popisující mj. blokaci účtu J. Hradce a Teletext, 4.9.1996 - 1 list