OSA                                                                                          Praha 4.3.1996
Čs. armády 20
Praha 6

Petr Janda, předseda výboru OSA
Svatopluk Radešínský, místopředseda výboru
Václav Riedlbauch, místopředseda výboru

Věc:     žádost o písemné důkazy pro tvrzení uváděná v dopise zastupovaným z 20.2.1996 a o zaslání dopisu stejným adresátům s uvedením věcí na pravou míru.

           Dopisem ze dne 12.2.1996 jsem požádal pana JUDr. Slaninu, pana Jandu, pana Chrastinu a pana Andršta o omluvu ve veřejných sdělovacích prostředcích za nepravdivá a urážlivá nařčení vůči mé osobě, která zazněla na tiskové konferenci OSA dne 2.2.1996. Namísto omluvy rozeslal OSA dopis zastupovaným ze dne 20.2.1996, ve kterém jsou mnou oslovenými představiteli OSA opětovně uváděny lživé informace.

           Žádám pana Petra Jandu, pana Svatopluka Radešínského a pana Václava Riedlbaucha o zaslání písemných důkazů pro svá tvrzení, že:

a)  předmětem mého soudního sporu proti OSA je hudba užitá v noci pod teletextem
b)  jsem člen jakési teletextové skupiny (dle představitelů OSA organizované a složené z pěti autorů neeticky hrajících jen svou hudbu)
c)  můj účet byl z důvodu teletextu zablokován výborem OSA
d)  vyplacení autorů, jejichž hudba byla užita k teletextu, se děje (nebo dělo) na úkor všech ostatních autorů
e)  pořad Nadoraz obsahoval údaj, že OSA vyúčtovává honoráře jednou za 2 roky
f)  dvě soudkyně Městského soudu v Praze po odvysílání pořadu Nadoraz zastavily soudní řízení.

           Nebudou-li mně tyto důkazy zaslány do 15-ti dnů od data doručení tohoto dopisu, žádám, aby pánové Petr Janda, Svatopluk Radešínský a Václav Riedlbauch, jako představitelé OSA, obratem obeslali dopisem tytéž adresáty, kterým OSA rozesílal dopis z 20.2.1996, nyní však s tímto sdělením:

           "Vážení zastupovaní, na výzvu hudebního skladatele pana Jiřího Hradce oznamujeme, že jsme v souvislosti s jeho osobou uváděli mnoho nepravdivých informací a to přesto, že máme k dispozici údaje správné a přesto, že J. Hradec svým dopisem ze dne 12.2.1996 žádal OSA o veřejnou omluvu za nepravdivá a urážlivá nařčení vznesená vůči němu na tiskové konferenci OSA dne 2.2.1996. Alespoň některé z nepravdivých informací, které jsme napsali i 20.2.1996 v dopise zastupovaným, nyní uvedeme na pravou míru:
           a) Lhali jsme Vám, když jsme tvrdili, že předmětem soudního sporu Jiřího Hradce proti OSA je hudba užitá v noci pod teletextem. Žaloby pana Hradce se týkají let 1990, 1991, 1992 a 1993 (do konce září), kdy teletext s hudbou ve vysílání ČT ještě neexistoval a pan Hradec se o něm také nikdy nezmínil.
           b) Podobně falešné bylo nařčení OSA, že Jiří Hradec je členem jakési organizované skupiny kolem teletextu, složené z pěti autorů hrajících sebe sama, protože Jiří Hradec není a nikdy nebyl pracovníkem televize a protože takovou skupinu ani sestavit nelze, neboť k vysílání teletextu jsou užívána díla našich i světových skladatelů, moderních, klasických, lehkých i vážných stylů a žánrů, kteří zde sami sebe ani užívat nemohou, ať již proto, že v naší zemi nežijí, či z důvodu, že mnozí z nich již bohužel nejsou mezi námi (např. Mozart, Bach, Presley, Ježek atd.).
           c) Důvodem k zadržování peněz pana Hradce nebyl teletext, jak jsme všem namluvili, ale soudní spor (a zablokován byl jeho celoroční příjem za všechna užití). Nerozhodl o tom výbor OSA, ale ředitel aparátu Dr. Slanina, když po soudním stání vydal tento písemný příkaz účtárně OSA: „S ohledem na soudní spor zahájený zastupovaným J. Hradcem proti OSA a jeho námitkám blokujte až do odvolání jeho účet. Praha 24.10.95, Dr Slanina“.
           d) Autoři hudby užívané v teletextu, či kdekoliv jinde, nedostávají peníze na úkor všech ostatních autorů, jak jsme s rozeštvávajícím podtextem uvedli v dopise z 20.2.1996, ale peníze své, které jim za užití jejich díla uživatel prostřednictvím OSA zaplatil. Také Jiří Hradec se po mnohaletých bezvýsledných urgencích na OSA nyní domáhá soudní cestou pouze částky, kterou za užití jeho hudby OSA dávno vyinkasoval.
           e) V televizním pořadu Nadoraz nezazněl údaj, že OSA vyúčtovává honoráře jednou za 2 roky, jak jsme Vám nepravdivě napsali, nýbrž v tomto pořadu bylo řečeno, že OSA zasílá autorům vyúčtování až s dvouletým zpožděním.
           f) Lživé je i naše tvrzení, že dvě soudkyně Městského soudu v Praze po odvysílání pořadu Nadoraz zastavily soudní řízení. Události měly opačný sled: dvě usnesení o zastavení dvou sporů Jiřího Hradce proti OSA, odůvodněná tím, že OSA neměl od října 1992 do ledna 1996 způsobilost mít práva a povinnosti, neboť jako právnická osoba neexistoval, byla rozhodnuta 24.1.1996 a 26.1.1996. Až po těchto rozhodnutích, byl dne 29.1.1996 odvysílán pořad Nadoraz.
           Vážení zastupovaní, přiznáváme, že jsme zneužili svěřených funkcí k pravému opaku poslání organizace na ochranu autorů tím, že jsme úmyslně poškozovali našeho kolegu, pana Jiřího Hradce. Vědomě jsme o něm lhali, uváděli nepravdivá nařčení na veřejnosti a svévolně zadržovali jeho honorář. Omlouváme se mu za to a takto zkompromitováni ze svých funkcí neprodleně odstupujeme."

           Dále žádám o podrobný popis inzerovaného důkladného přešetření údajné organizované teletextové skupiny a o úplné znění zápisu ze schůze výboru OSA k tomuto tématu, včetně výsledku hlasování výboru OSA o údajné blokaci mého účtu.
           Závěrem žádám o vysvětlení skutečnosti, že mně OSA náhle 1.3.1996, den po konání mé tiskové konference, odeslal zprávu o vyplacení mých zablokovaných peněz, aniž by o tom rozhodl soud, tedy v rozporu s tím, co bylo představiteli OSA řečeno novinářům.

                                          S pozdravem

                                                                                               Jiří Hradec
                                                                                               Přemyslovská 37
                                                                                               13000 Praha 3

Doporučeně zasláno k rukám:
Petr Janda, předseda výboru OSA - 1x
Svatopluk Radešínský, místopředseda výboru - 1x
Václav Riedlbauch, místopředseda výboru - 1x
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com