Ministerstvo kultury ČR - korespondence www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Úryvek mého dopisu z 21.3.2000:
Vážený pane ministře, na základě Vaší korespondence beru na vědomí, že Vámi řízené ministerstvo kultury ČR akceptuje a vítá zločinné praktiky páchané v oblasti ochrany autorských práv v ČR.
Poznámka JH: náměstkyní ministra kultury ČR pro legislativu, autorské právo, hromadné sdělovací prostředky (ČT) a ochranné organizace (OSA) byla JUDr. Wünschová - nyní ředitelka OSA. Spadalo pod ní samostatné oddělení autorského práva MK, které dalo OSE licenci podle autorského zákona ze 7.4.2000 (účinný 1.12.2000) vzniklého za spolupráce tohoto odd. s OSA. Dne 3.4.2000 mně odepsala vedoucí tohoto odd. JUDr. Masopustová, před tím odepisoval adresát - ministr kultury ČR.

Korespondence s ministrem kultury ČR (JH = Jiří Hradec, MK = Ministerstvo kultury ČR)

JH 22.4.1999: žádost o nápravu stavu ochrany autorských práv v ČR
Ministr kultury ČR
Pavel Dostál
Milady Horákové 139/220
160 41 Praha 6

Věc:     opakovaná žádost o nápravu stavu ochrany autorských práv v ČR (ke značce MK 11745/97).

           Vážený pane ministře,

           urguji nečinnost ministerstva kultury na mou žádost o nápravu stavu ochrany autorských práv v ČR ze dne 22.5.1998, následující po mém dopisu ze dne 29.10.1997. Opakovaně žádám odpovědné Ministerstvo kultury, aby zjednalo nápravu devastace ochrany duševního vlastnictví v ČR organizací OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním.
           OSA neproplácí autorům odměnu za některá užití díla, používá padělky, tají podklady k vyúčtování a účetní závěrce, manipuluje s fakty, neinformuje o soudních rozhodnutích. Došlo k paralelní činnosti několika subjektů OSA, k vybírání stamiliónů Kč zrušenou organizací, k hospodaření s těmito prostředky jinou, dle soudů nevzniklou organizací OSA s předsedou P. Jandou, který tvrdí, že neměl podpisové právo (nyní se věnuje svému nahrávacímu studiu, tehdy draze vybavenému). Retroaktivita ex post pravidel, absence zápisů z valných shromáždění, blokace autorova účtu, neoprávněná výše režijní srážky, střet zájmů, zneužití postavení, zvůle, intriky, obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti se staly díky J. Slaninovi, P. Jandovi, P. Chrastinovi, M. Ducháčovi, L. Andrštovi a dalším normou ironizující udělení licence ministerstvem kultury. Řádným vyšetřením orgány činnými v trestním řízení lze vyvrátit podezření, zda nebyla v případě OSA naplněna skutková podstata trestných činů porušování povinnosti při správě cizího majetku, poškozování cizích práv, porušování autorského zákona, zpronevěra, krádež, podvod, pomluva, křivá výpověď, nepřekažení, neoznámení trestného činu, zneužití pravomoci veřejného činitele, zkreslování údajů hospodářské evidence, zneužití informací v obchodním styku, neoprávněné užití obchodního jména, atd.. Nejen vzhledem k deklarované akci "Čisté ruce" očekávám Váš podnět k prošetření a Vaši odpověď.
            Předpokladem vstupu ČR do EU je odpovídající úroveň ochrany duševního vlastnictví. Léta marně urguji neproplácení tisíců užití mé hudby ochranným svazem vyinkasované, neřešení reklamací, neodpovídání na doporučené dopisy, absenci veřejné omluvy představitelů OSA za konstruování a šíření lží o mé osobě, nápravu porušování etických a právním norem organizací OSA. Dozvídám se na sebe historky, které se nikdy nestaly, neboť si je představitelé OSA za účelem odvedení pozornosti od vlastních nepořádků zcela vymysleli. Mnohaletá cílená diskreditace mé osoby, pomluvy a delegace OSA k uživatelům mého díla vedly k poškození mého jména, ztrátě práce. Vzhledem k pohybu stamiliónů Kč v chaotickém právním zázemí OSA, provázanosti činovníků OSA na další subjekty a vzhledem k užití pojmů smrtelně vážně a organizovaný zločin v souvislostech s mým jménem, vyjadřuji tímto obavu o svůj život.V Praze dne 22.4.1999
S pozdravem

Jiří Hradec
Přemyslovská 37
130 00 Praha 3

Přílohy:
Dopis na MK ze dne 29.10.1997 - 1 list
Dopis na MK ze dne 22.5.1998 - žádost o nápravu stavu ochrany autorských práv v ČR - 1 list

Na vědomí:
Předseda vlády ČR (k čj. 27795/98-OSV)
Předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (k čj. 1438/PRED/1998)
Předsedkyně senátu Parlamentu ČR

MK 11.5.1999: MK dozoruje ochranné organizace

JH 29.5.1999: opakovaná urgence nečinnosti MK, falzifikáty, Wünschová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Milady Horákové 139/220
160 41 Praha 6

Věc: opakovaná urgence nečinnosti ministerstva kultury na mou opakovanou žádost o nápravu stavu ochrany autorských práv v ČR - odpověď na dopis ministra kultury ze dne 11.5.1999 (ke značce MK 11745/97).

           Vážený pane ministře,

           děkuji za odpověď na mou urgenci nečinnosti ministerstva kultury a projevenou účast, mrzí-li Vás mé spory proti porušování autorských práv organizací OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, jejíž činnost Vámi řízené ministerstvo kultury dozoruje. Absence vůle k nápravě při nezpochybnění pravdivosti mých informací staví ministerstvo kultury do role garanta ochrany nepravostí v oblasti duševního vlastnictví. Ze závažných údajů obsažených v mých dopisech a přílohách jste nevyvodil žádné důsledky a spoléháte, že věc budu řešit já - trestními oznámeními a soudními spory, ke kterým by nikdy nemuselo dojít, kdyby MK a OSA plnily své povinnosti.
           Mé žaloby proti OSA na neproplácení tisíců užití mé hudby, nepřístupnost účetní závěrky, úroky ze zablokovaného účtu a omluvu za lži o mé osobě jsou reakcí na dlouhodobé protiprávní amorální jednání OSA a absenci snahy o nápravu. Ministerstvo kultury přihlíží opaku ochrany autorských práv a pracuje na jejich sladění s požadavky EU. Samostatné oddělení autorského práva MK má kontrolovat činnost organizací, kterým dalo oprávnění k výkonu hromadné správy práv a spolupracovat s nimi při ochraně práv autorů. Právní chaos OSA, paralelní činnost několika subjektů OSA, inkaso zrušeným OSA, neproplácení za užití díla, vědomé porušování autorského zákona a poškozování autorů, lživá nařčení mé osoby, atd., jsou prokázané skutečnosti, které MK zná nejméně od roku 1996, aniž by zasáhlo.
           Žádám Vás, aby jste osobně inicioval šetření, které by objasnilo vznik a používání padělků hlášení hudby z České televize na OSA. Marně jsem o to žádal Vaši náměstkyni pro sekci legislativy JUDr. Alexandru Wünschovou ještě v době, kdy jako vedoucí právního a smluvního útvaru v ČT řídila útvar styku s ochrannými organizacemi a zjevné podvrhy tolerovala. OSA falzifikáty prošetřit také nechce, neboť je pátým rokem používá k utváření fabulací na všech úrovních. V roce 1998 jsem JUDr. Wünschovou žádal neúspěšně i o sdělení, kterému ze subjektů OSA zasílala ČT platby za užití hudby. Naštěstí po té odešla pracovat z ČT na ministerstvo kultury, takže nemáte k důležitým údajům daleko.
          Systém - nedáme mu výplatu, zatajíme jeho pracovní výsledky, za které jsme vyinkasovali peníze, budeme používat falzifikáty a lživá nařčení, znevážíme ho pomluvami, ať nás třeba žaluje a doloží důkazy, že vůbec někdy pracoval a že neprováděl skutky, které jsme si o něm vymysleli, budeme nečinní do ukončení "jeho" sporů a on se za 10 let unaví - tento systém nepovažuji za šťastnou formu ochrany v civilizované společnosti. Obávám se, že by dělníci, zemědělci, nebo třeba zaměstnanci ministerstva kultury byli zneklidněni tímto způsobem (ne)proplácení své práce a manipulace svých životů.
         Vážený pane ministře, opakovaně Vás žádám, aby jste neodkladně učinil kroky k nápravě stavu ochrany autorských práv v ČR. Žádám Vás, aby jste prostudoval mou korespondenci s žádostmi na nichž trvám a aby jste prošetřil nečinnost MK k nepravostem organizací OSA. Budete-li přitom obeznámen se skutečnostmi, které nasvědčují naplnění skutkové podstaty trestných činů, je Vaší povinností dát podnět orgánům činným v trestním řízení.V Praze dne 29.5.1999
S pozdravem

Jiří Hradec
Přemyslovská 37
130 00 Praha 3

Na vědomí (včetně dopisu ministra kultury ze dne 11.5.1999):
Předseda vlády ČR (k č.j. 27795/98-OSV)
Předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (k č.j. 1438/PRED/1998)
Předsedkyně senátu Parlamentu ČR (k č.j. 5782/99-SPS)

MK 21.7.1999: ministr kultury ČR nenachází důvod k zásahu

JH 20.9.1999: 5 dopisů a 54 příloh dokumentuje devastaci resortu, falzifikáty
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Milady Horákové 139/220
160 41 Praha 6

Věc: opakovaná urgence nečinnosti ministerstva kultury k nápravě stavu ochrany autorských práv v ČR - odpověď na dopis ministra kultury ze dne 21.7.1999 (k číslům jednacím 11745/97, 5903/99 a 8065/99).


            Vážený pane ministře,

            děkuji, že jste se seznámil s mou korespondencí. Ministerstvo kultury obdrželo mé dopisy s daty 23.10.1997, 22.5.1998, 22.4.1999, 29.5.1999 a 7.6.1999, plus celkem 54 listů příloh včetně kopií listin ze soudních spisů, obchodního rejstříku apod., které dokumentují absurdní stav ochrany autorských práv v ČR; paralelní činnost několika subjektů OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, vybírání stamiliónů Kč zrušeným OSA, neproplácení za užití hudby, neposkytování podkladů k vyúčtování a účetní závěrce, neoprávněnou výši režijní srážky, používání falzifikátů, absenci zápisů z valných shromáždění, porušování povinností při správě cizího majetku, porušování autorského práva, obelhávání zastupovaných autorů, úřadů a veřejnosti, fanatické poškozování autora, který žádá nápravu, zadržování jeho honorářů, likvidaci užití jeho díla, pomluvy, lživá nařčení, zatajování rozhodnutí soudů v jeho prospěch, atd. Jako ministr kultury ČR odpovědný za daný resort těmto skutečnostem neoponujete, ale uvádíte, že nenacházíte důvod k zásahu.
           Žádal jsem Vás, aby jste osobně inicioval šetření ohledně vzniku a užívání padělků hlášení hudby (Vaše náměstkyně pro sekci legislativy JUDr. Wünschová řídila před příchodem na MK styk ČT s OSA a zjevné podvrhy tolerovala). Tématu jste se zcela vyhnul, svou žádost opakuji.
           Vzhledem k tomu, že se v oblasti ochrany autorských práv díky OSA a díky nečinnosti MK běžně používají falza, vyjadřuji obavu, zda také Vaše odpověď z 21.7.1999 není podvrhem. Nereagujete v ní totiž  v ů b e c  na mnou uvedené skutečnosti, ale na jakési smyšlenky, které obsahem mé korespondence nejsou (rozúčtování odměn, odejmutí licence, apod.). Vaše tvrzení, že mám možnost vyjádřit svůj názor na valném shromáždění OSA je obzvlášť cynické pokud jste se seznámil s mými dokumenty, které dokládají přesný opak - OSA ruší mé členství v OSA, abych tak na valné shromáždění nesměl, mé písemné zprávy účastníkům valných shromáždění zatajuje, atd. Namísto řešení stavu mně píšete o omluvě ČT za nepřesné údaje v pořadu NADORAZ (netýkala se porušování autorských práv, ale založení OSA v roce 1919) a o právním nástupnictví OSA (které teprve vzniká - po mém odvolání proti rozhodnutím Městského soudu v Praze o právní neexistenci OSA od roku 1992 Vrchní soud v procesním usnesení žádá, aby se na subjekt vzniklý v roce 1996 pohlíželo jakoby vznikl v roce 1992). Oblast ochrany autorských práv v ČR je tak zanedbaná, že nebylo možno vymáhat nároky ani soudní cestou.
            Nereagujete na požadované, vyhýbáte se odpovědnosti, tvrdíte, že dozorujete, ale nemáte prý kompetenci. Není vhodné, aby ministr vlády České republiky svým postojem podporoval páchání protiprávní a amorální činnosti. Není-li Váš dopis podvržen za Vašimi zády, měl by jste zvážit setrvání ve funkci. Není to poprvé, co se zvrácená činnost organizace známé jako OSA NOSTRA na ministerstvu kultury vymkla kontrole. Vždy je u toho ředitel OSA JUDr. Slanina, jehož styl dezinformátora a slovník manipulátora je Vaší reakci podobný.

            Vážený pane ministře, ve Vašem jednání postrádám vůli k nápravě stavu. Opakovaně urguji nečinnost ministerstva kultury k devastaci ochrany autorských práv v ČR, trvám na požadavcích uvedených v mé korespondenci, včetně veřejné omluvy viníků.V Praze dne 20.9.1999
S pozdravem

Jiří Hradec
Přemyslovská 37
130 00 Praha 3

Na vědomí (včetně dopisu ministra kultury ze dne 21.7.1999):
Předseda vlády ČR (k č.j. 27795/98-OSV)
Předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (k č.j. 1438/PRED/1998)
Předsedkyně senátu Parlamentu ČR (k č.j. 5782/99-SPS)

MK 15.12.1999: výkon práv spravovaných OSA je na velmi vysoké úrovni

JH 21.3.2000: beru na vědomí, že MK akceptuje a vítá zločinné praktiky
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Milady Horákové 139/220, 160 41 Praha 6

Věc: opakovaná urgence nečinnosti ministerstva kultury k nápravě stavu ochrany autorských práv v ČR - odpověď na dopis ministra kultury ze dne 15.12.1999 (k číslům jednacím 11745/97, 5903/99, 8065/99 a 12755/1999).


         Vážený pane ministře,

         na základě Vaší korespondence beru na vědomí, že Vámi řízené ministerstvo kultury ČR akceptuje a vítá zločinné praktiky páchané v oblasti ochrany autorských práv v ČR.
         Ani po mých urgencích se Vám nepodařilo naplnit dozor ministerstva kultury nad činností OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním. Protiprávní a amorální skutky OSA nezpochybňujete a s šokující rozporuplností uvádíte, že si daného stavu zahraniční partneři vysoce cení. Přejímáte mystifikace OSA (jehož zájmy jsou mým požadavkem na dodržováním práva a etiky poškozovány!) a čekáte na výsledky soudních sporů, které by při správné činnosti OSA a MK vůbec nevznikly. Nebezpečím pro civilizované země může být skutečnost, že manipulace s fakty, dezinformace, používání falzifikátů, neproplácení za užití díla, poškozování při správě cizího majetku, úmyslné porušování autorských práv, právní chaos, paralelní činnost několika OSA, obelhávání autorů, úřadů a veřejnosti ve sféře ochrany duševního vlastnictví v ČR považuje OSA za svou samozřejmou činnost.
        Nerad připomínám, že se opakovaně vyhýbáte tématu používání zfalšovaných listin mezi OSA a bývalým pracovištěm Vaší náměstkyně (ČT). Souvisí s tím neproplácení a nehlášení skutečně užité hudby, unáhlené skartace originálních dokumentů a další skutečnosti, vycházející najevo v soudních sporech, které vedu proti organizaci na ochranu autorských práv.
        Vaše ujištění, že MK bude nadále sledovat mou kauzu vnímám jako zneužití autora hudby k řešení nepořádků, které způsobily a za které nesou odpovědnost OSA a MK, případně stát ČR. Je-li sledování Vaše jediná reakce, pak musím uvést, že spoluprací s orgány resortu ministerstva vnitra, které mne na něčí popud několik let monitorují, by MK nezačínalo od píky.
        Urguji nečinnost MK k devastaci ochrany autorských práv v ČR a absenci snahy o nápravu. Porušování všech norem práva a slušnosti je pro mne na rozdíl od Vás nepřijatelné. Požaduji veřejnou omluvu, označení a potrestání viníků stavu, včetně úředníků státní správy, kteří skutky popsané v mé korespondenci kryjí, či jsou na ně, jako Vy, pyšní.V Praze dne 21.3.2000
S pozdravem

Jiří Hradec
Přemyslovská 37
130 00 Praha 3

Přílohy:
dopis předsedovi výboru OSA, 31.5.1999
dopis předsedovi dozorčí rady OSA, 30.5.1999
dopis výboru OSA a dozorčí radě OSA, 20.3.2000

Na vědomí (včetně dopisu ministra kultury z 15.12.1999):
Předseda vlády ČR (k č.j. 27795/98-OSV)
Předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (k č.j. 1438/PRED/1998)
Předsedkyně senátu Parlamentu ČR (k č.j. 5782/99-SPS)

MK 3.4.2000: do sporů mezi subjekty soukromého práva se MK nebude vměšovat
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com