JUDr. Jan Kříž Kdo je prof. Doc. JUDr. Jan Kříž CSc.,
šéf Ústavu práva autorského Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je veden jako agent StB.
StB

Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., 25.11.1950 Turnov / Praha 4, Kaplická 1037 / Praha 2, U Tržnice 6
zdroj http://www.expo2005.cz/cs/who_we_are/kriz.shtml
1969 gymnázium ukončeno maturitou
1970-1975 studium na Právnické fakultě UK Praha se zvláštním zaměřením na občanské právo a práva k nehmotným statkům
1975 rigorózní řízení - získání titulu JUDr.
1976-1979 interní aspirantura - vědecká příprava na katedře občanského práva a na Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK, v téže době asistent na PF UK u prof. Karla Knapa
1979 obhájení disertační práce a získání titulu kandidáta právních věd
1981-1983 intenzívní jazyková příprava v Institutu zahraničního obchodu
1983-1984 studijní pobyt na Max-Planck Institutu v Mnichově
1985 jmenován docentem
1986 jmenován ředitelem Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního na PF UK
1990 vedle pokračující pedagogické, vědecké a konzultační činnosti na Právnické fakultě UK a vedle výkonu funkce ředitele Ústavu založena Advokátní kancelář Kříž, Bělina a spol. souběh těchto činností trvá dosud
1990-1991 člen Legislativní rady vlády České republiky
1990 pokračování v pedagogické, vědecké, konzultační a publikační činnosti v rámci Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního
1994 člen Rady pro reklamu
1996 prezident Rady pro reklamu
průběžně: účast na řadě tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích, sympóziích a seminářích, část z nich i jako pořadatel i spolupořadatel, průběžná publikační činnost
2000 jmenován profesorem občanského práva na PF UK v Praze
2000 dosud rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
1991 dosud společník AK Kříž a Bělina
Poznámka: JUDr. Jan Kříž je právním zástupcem ČSSD (která má tajný policejní tým Hradec, jsem sledován policicií, mám stovky kontrol)

Advokátní kancelář Kříž a Bělina, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, Česká republika, zdroj http://seznamadvokatu.cz/akkb/
Firma o sobě píše: "Od roku 2005 je Advokátní kancelář Kříž a Bělina jako jediná v České republice členem ICC Counterfeiting Intelligence Bureau – divize Mezinárodní obchodní komory specializované na boj proti padělkům". Poznámka: to je velké šibalství šéfa Ústavu autorského práva UK prof. Kříže, který proti padělkům ve svém resortu nejen nebojuje, ale naopak je kryje. OSA - Ochranný svaz autorský pod jeho záštitou používá zfalšované dokumenty 13 let a to i u soudu, kde se Kříž zastává zločinných praktik OSA - neproplácení za užití díla, porušování autorského zákona, krytí lží, podvodů, pomluv, podvrhů, neprůhledného hospodaření OSA s miliardami Kč, poškozování při správě cizího majetku, křivý znalecký posudek, atd.
Právníci kanceláře: Mgr. Ing. Karel Anderle, Mgr. Martin Bělina, prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., Mgr. Monika Bucharová, JUDr. Zuzana Císařová (znalečné UK 02.12.2004 s unikátními výpočty), JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph. D., JUDr. Jiří Dukát, Mgr. Jakub Fröhlich, Mgr. Jakub Grafnetter, Mgr. Tomáš Hejduk, JUDr. Žofie Chromcová, Ph. D., JUDr. Eliška Jedličková, Mgr. Linda Kasha, Mgr. Kateřina Kašparová, JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. (Nerudová, časopis Týden), prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., JUDr. Hana Křížová, JUDr. Jan Linda, Mgr. Tomáš Pasternak, Mgr. Šárka Malíková Petříčková, JUDr. Milena Poláková, JUDr. Petr Poledne, Ph. D., Mgr. Martin Rotta, Mgr. Barbora Sadílková, Mgr. Ing. Jan Sviták, Mgr. Zuzana Špírková, Mgr. Martin Vališ, Mgr. Bagrat Verdiyan, JUDr. Darina Veverková, JUDr. Tereza Zíková. Poznámka: v roce 2007 v kanceláři již nejsou uvedeni Mgr. Elena Nykodýmová, Mgr. Martin Vachek, Mgr. Ing. Věra Zemanová a 24.04.2007 jsem obdržel e-mail, že Mgr. Josef Fiřt, LL. M. a Mgr. et Mgr. Jan Kořán již v kanceláři prof. Kříže od 01.04.2007 nesídlí a neradi by s ním byli nadále spojováni.
Bělina Miroslav, 08.03.1950, Katovická 410 (6), 11900-PRAHA 8, do roku 1990 byl předsedou celozávodního výboru KSČ na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (zdroj článek NN). Profese: člen Legislativní rady vlády ČR, předseda společnosti pro prac. právo a soc. zab., advokát, ved. katedry Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Firmy: AC Sparta Praha fotbal, Brněnské veletrhy a výstavy, Česká průmyslová, DIKROT, Lidové noviny, LS ROYAL Mariánské lázně, MAF, MAFRA, MARGO Mariánské lázně, MEG, Moravské novinové nakladatelství, OSNA, Parkhotel Golf Mariánské Lázně, PRESSINVEST, Spořitelní privatizační - Výnosový investiční fond, ŠKODA.

JUDr. Jan Kříž - společník, ředitel, vedoucí, jednatel, člen představenstev a dozorčích rad: 2.spořitelní privatizační investiční fond, AC Sparta Praha fotbal, Czech Investment Company, DIKROT, Hotel Jalta Praha, Kaolin Hlubany, KARSTADT AG, LONGA PRAHA, LVZ (Liberecké vzduchotechnické závody), MARGO Mariánské Lázně, MEG, MEGA TRUST PRAHA, Metrostav, Parkhotel Golf Mariánské Lázně, PIVOVAR SVIJANY, PROFIL - Dům filatelie (Czechoslovak Telecom), REEMTSMA INTERNATIONAL PRAHA, Saurer Czech (ELITEX), Spořitelní investiční fond, ZETTLER ČR, atd.
JUDr. Jan Kříž, činnost a služby výše uvedených firem: organizačně technické, propagační, komunikační a další servisní služby reklamní, propagační, aktivizační a další činnosti v oblasti public relation včetně činnosti spojené se spojovými službami, nabývání vlastnictví k nemovitostem a jejich zcizování, správa a pronájem prostor, které se v nich nacházejí, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, obstaravatelská činnost ve správě objektového bytového a nebytového fondu, provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, poradenství v oblasti: -hospodářských vztahů -zahraničně obchodních vztahů -marketingu -komunikačních vazeb vedení účetnictví -opravy motorových vozidel -opravy karoserií -činnost organizačních a ekonomických poradců, zřízení a správa investičního fondu, činnost realitní kanceláře, shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání, nákup a prodej cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí, vklady podle smlouvy o tichém společenství a ukládání na zvláštní účet u banky, shromažďování investičních bodů od majitelů investičních kupónů použití svěřených investičních bodů k získání akcií privatizovaných subjektů a vydání vlastních akcií majitelům předaných investičních bodů, shromažďování peněžních prostředků od fyzických a právnických osob vydáváním akcií, obchodní, finanční, investiční a ostatní činnosti v oblasti hotelnictví v tuzemsku i v zahraničí, poskytování, obstarávání, organizování a provozování hlavních (ubytovacích, stravovacích, dopravních) a vedlejších služeb a činností souvisejících s domácím i zahraničním cestovním ruchem poskytování ubytovacích služeb a dalších služeb s nimi spojených vývoz zboží a potravin v souvislosti s pořádáním výměnných gastronomických akcí v zahraničí včetně vysílání vlastních odborných pracovníků z oboru veřejného stravování v souvislosti s těmito akcemi, směnárenská činnost, provoz nestátního zdravotnického zařízení: lékařsky řízená rekondiční a rehabilitační péče, pivovarnictví, výroba keramických a papírenských kaolinů, slévárenských a stavebních písků, hornická činnost v rozsahu zvláštního povolení podle platných předpisů, zemědělská výroba, realitní kancelář, správa nemovitostí, výzkum, vývoj, výroba a odbyt strojů, zejména pro textilní průmysl a jejich dílů, výroba a odbyt - odlitků ze šedé litiny - výkovků z oceli, stavba strojů s mechanickým pohonem, hostinská činnost, povrchová úprava kovů, provádění trhacích zkoušek kovů a příze kovoobráběčství, půjčování a pronájem movitých věcí, rozmnožování tiskovin, publikací a výkresů, reklamní činnost, zprostředkovatelská činnost v oblasti sdělovacích prostředků /reklamy/, obstaravatelská činnost voblasti sdělovacích prostředků (reklamy), činnost realitní kanceláře, ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel ** a výše včetně hostinských činností v těchto zařízeních, dodávky staveb, stavebních částí staveb a stavebních prací zaměřených zejména na podzemní stavby, dopravně inženýrské stavby a občanskou výstavbu včetně rekonstrukcí a modernizací, dodávky technologických částí staveb, dodávky souboru strojů a zařízení, dodávky montovaných konstrukcí a technologické montáže speciálních prefabrikátů a stavebních dílců, polotovary pro stavby, transportní beton, ocelové konstrukce, výchova a výuka pracovníků, projektová činnost - v oboru pozemních staveb - v oboru inženýrských staveb - dopravních (zejm. podzemních) - vodohospodářských - inženýrských sítí, zabezpečuje obchodní činnost a služby, hromadnou dopravu osob, inženýrskou činnost ve výstavbě, zprostředkovatelskou činnost, výzkumnou činnost, ubytovací služby, provádění inženýrských staveb, provádění dopravních staveb, provádění průmyslových staveb, provádění bytových a občanských staveb, činnosti prováděné hornickým způsobem, projektová činnost v investiční výstavbě, elektroinstalatérství montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nn, revize elektrických zařízení, provádění trhacích prací, silniční motorová doprava, činnost odpovědných geodetů, výroba a montáž ocelových konstrukcí, hornická činnost, silniční motorová doprava - nákladní, opravy motorových vozidel, topenářství, pronájem průmyslového zboží pronájem stavebních mechanismů, likvidace odpadů, silniční mototová doprava osobní s výjimkou linkové a mezinárodní autobusové dopravy, pronájem motorových vozidel, vývoj, výroba a odbyt: - ventilátorů, - filtrů tuhých částic ze vzduchu a směsí plynů, - jednotek pro dopravu a úpravu vzduchu, - částí vzduchotechnického potrubí, - dílů k výrobkům vzduchotechnickým, - speciální techniky, provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, obchodní, finanční, investiční a ostatní činnost v oblasti hotelnictví, v tuzemsku a se souhlasem příslušných orgánů i v zahraničí, prodej obchodního zboží za Kčs a se souhlasem příslušných orgánů i za zahraniční měnu, zajišťování gastronomických akcí a praxí pracovníků v zahraničí, hotelnictví, maloobchod tabákovými výrobky, velkoobchod, správa a údržba nemovitostí, kopírovací práce, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, výroba jakož i nákup a prodej zemědělských produktů, potravin, tabákových produktů a jiného spotřebního zboží, projektování - vývoj elektrických zařízení, opravy elektrických přístrojů, zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení, organizační činnost v oblasti sportu, provozování fotbalových mužstev, pronájem sportovních zařízení a dalšího nebytového fondu včetně poskytování doplňkových služeb.

Poznámka: výpisy z obchodního rejstřku jsou na adrese www.justice.cz

Související:
| znalec z Karlovy Univerzity |
| JUDr. Kříž je veden jako agent StB |
| Právnická fakulta UK - bašta neobolševismu a vlivová síť agenta StB KADETA |


Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA:
§§ § §§ Jiří Hradec
www.jirihradec.cz
www.jirihradec.com